Generalforsamling på Barsø

21-23/1 2011

Barsøhuset

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

 

 

 

REFERAT

General forsamling Travaljen Randers Rolaug  21.01.2011

  1. Valg af dirigent (-er) 

Valgt blev Ivan og Peter

  1. Valg af referent

Valgt blev Klavs

  1. Bestyrelsens årsberetning

 

Foreligger årsberetningen i skriftlig form henvises til denne. Ellers kan refereres, at der var tale om en spændende gennemgang af årets forløb omhandlende bl.a. Fladbroturen, Randers ugens kaproning, der resulterede i en sikker 3. plads på trods af et man fik tildelt en ”skidt bane”, og mange flere ting, der i øvrigt blev levende kommenteret fra de til generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
Referenten er lidt i tvivl om, der også blev orienteret  forpligtende om rederiaktiviteter, men der blev af stedfortræder for Admiralen (admiralen var på ferie) fremført et forslag om, at der udarbejdes en årskalender omkring travaljens aktiviteter. Om dette blev vedtaget er ikke muligt at konkludere.

Følgende blev elegant indpasset i generalforsamlingens dagsorden:

Det blev foreslået, at den årlige sommerudflugt bliver afviklet d. 17-18-19 juni, og at den afholdes i nærområdet, eksempelvis i Mariager, Silkeborg eller andet. Det blev understreget, at det er vigtigt at der ”blev roet”.
Vedr. tur i 2012 blev det foreslået at der arrangeres en tur omkring grundlovsdag ( tirsdag d. 5/6)
Peter foreslog jazz i Ebeltoft, Alf foreslog Norge – alternativt en tur til Themsen (London!), men uden båd dog skulle alle koner være velkomne.
Endvidere forslag fremført af stedfortræder på Admiralens vegne, at der d. 30.4 (Valborgsaften) blev arrangeret en tur til Admiralens hus ved Viborg.

Forslag fra Peter om at man fremover fastlægger sommertogtet til en fast weekend – efter mange alternative forslag og grundig diskussion blev det besluttet, at pkt. vedr sommertogtet afholdelse fremover bliver fast pkt på den årlige generalforsamling – dog således at den planlægges til afholdelse først i juni måned.

Vedr. ”huset” kom følgende stærkt forkortede indlæg:
Det har været et godt år, huset trænger til lidt vedligeholdelse – ros til de der ryddede op efter julefrokosten, og dejligt med de der laver havearbejde (og tager det af sig selv!), nogen diskussion om der er råd i huset eller, der alene er tale om snavs  - det sidst blev nok konklusionen.
Forholdet til haveforeningen er generelt er godt!, forholdet til naboen er …… individuelt!.

Så blev KLAMPEN uddelt (Klampen gives til brødre, der har udmærket sig - der blev spurgt om det var godt!)
Efter et langt oplæg fyldt med superlativer blev Klampen overrakt til Ivan, der fik den for sin ekstra ordinære indsats, herunder ikke uvæsentligt for sin konstante og stabile øl leveringer.
Herefter takkede Ivan for den store ære.
Herefter blev generalforsamlingen suspenderet og genoptaget 22.1 kl. 19.00

  1. Fremlæggelse og gennemgang af regnskabet

 

Der er indført ændrede regnskabsprincipper i forhold til tidligere år (regnskabet er nu udarbejdet med bistand af revisor Gert) dette af sted kom mange bemærkninger og spørgsmål. Men regnskabet blev gennemgået og forklaret – herunder blev det livligt diskuteret om hvordan havehuset skal benævnes. Det benævnes fremover HUSET. Det blev anført, at der ikke er pligt til at offentliggøre regnskabet og, at det derfor ikke nødvendigvis skal lægges på hjemmesiden.

  1. Fremlæggelse af bestyrelsens kontingent og budgetforslag

 

Kontingentet blev vedtaget til uændret kr. 1000 årligt.

Herunder blev det af Casper foreslået, at der udloddes følgende beløb til:
Per kr. 5000
Thomas, Anders, Anette Reiter Skovborg 3000 fordelt med kr. 1000 pr. person
Svend Thøgersen kr. 5000

Ovenstående blev vedtaget

  1. Valg af ny bestyrelse

 

Genvalg til Casper, Jørgen og Sven

  1. Behandling af fremkomne forslag til vedtagelse på generalforsamlingen (evt vedtægtsændringer, optagelse af nye medlemmer m/v).

 

Forslag om, at Klavs Persson optages som det 25. medlem.
Herefter mange indlæg og ikke refererbare bemærkninger i forhold til omtalte.
Men da der er nogle medlemmer der ikke er ”roaktive” blev det trods alle bemærkninger besluttet at optage det nævnte 25. medlem.

  1. eventuelt

 

forslag om, at Fladbroturen afholdes 1. lørdag i Randers Ugen

Dette blev vedtaget

 

For referat skrevet under ”vanskelige strømforhold”.

Klavs Persson