Bent Olesens notater efter turen til Mors udviste følgende:

Under mottoet: den som ligger ned tier ingenlunde …
 
Mens æggene flyder ud over den cognac marinerede Gorgonzola på det ristede rugbrød, erklæres generalforsamlingen i Rolauget for åbnet, og opfylder dermed den vedtægtssikrede afholdelse den 3. fredag i januar.
Valget af dirigent forløb i enighed, idet det blev pålagt Peter den Store. Allerede under punkt 1 røg vi ind i et alvorligt problem, idet kassereren mente at formanden var formand og formanden mente kassereren var formand. Generalforsamlingen suspenderes, idet vi ventede på det rare menneske Sven Grove, som har varslet sin forsinkelse.
Bogholder Casper “Hold i Leveren” påtog sig efter utallige opfordringer, at aflægge årsberetningen på trods af Sven’s fravær.
Han udtrykte glæde over dette andet succesår siden rolaugets genopståen. Der var opnået en kadence i roturene med nydeligt fremmøde, som sidst var oplevet i laugets barndom. Fra sidelinien lænet mod gangstativet, møvede bogholderen sig ind over admiralens beretning. Efter protester fortsatte han i samme skure, at redernes manglede tilstedeværelse ved søsætning viser udlejernes interesse for det udlejede. Det udlejede blev end ikke afleveret i hel stand - idet én åre var knækket. Bådhajerne overlod den 12. årer så gangske til lejerne. Der fremsættes forslag om udarbejdelse af klage til udlejerne.
Der blev udtrykt tilfredshed med træningsindsatset. (Spredte klapsalver). Nu kommer vi til første punkt, rygterne fra Sæby var nået frem og at de ikke havde fået blad med kryds og tværs gennem 4 år. Lauget var repræsenteret ved Sæbys standerhejsning, en del af tiden … dette afstedkom formentlig at de desværre igen stillede op til Jyske Mesterskaber. Der fremsættes forslag om at indskrænke indkøbet af medaljer, idet det blev pointeret at man ikke vedholdende skulle uddele dem til de forkerte. Der skal lyde en stor tak til Sæbyfolket, fordi de reddede Mesterskabet ved at udvise det værtsskab der egentlig burde påhvile os. Der stilles forslag om at revidere vores opfattelse af værtsskab i forbindelse med mesterskaberne.
På modtagne referater har beretningsaflæggeren bogholderen Casper “Hold i Leveren”, besluttet sig til at ærgre sig over, at han ikke deltog i Roskildes Vikingesejlads - en luksusudgave af søndagsudflugten.
Båden ligger hvor den ligger, og med den rigtige ende nedad og overdækket af noget som er på vej. Den siges af have det fortrinligt.
Ophalerfesten blev igen med Svend den Tidligere som rorsmand. Udsagnet “En god festlighed” afkrævede taktfaste klapsalver. Ved denne lejlighed glædede rolaugets fungerende formandsbogholder sig over at der indfandt sig en enkelt ren reder… Der stilles forslag om at arbejde med at reetablere forholdet til de rene redere.
Afslutningsvis afgives det løfte, at en avis er på vej i trykken. Det var bare det jeg ville sige - tak, sluttede han og blev stående fordi han ikke kunne andet.
Klap - klap - klap
Derefter ordet frit, så jeg holder pause.
Casper bad igen om ordet, og begyndte at gentage sig selv, hvorefter han anglede efter bemærkninger. Og fik bid.
Søren udtrykte overraskelse over konstatering af, at det var muligt også at klage sig over andet end vabler i hænderne. Han kunne f.eks. godt tænke sig en ny åre. Admiralen konstaterede at jobbeskrivelse indebar ukrænkelighed og urørlighed - men gjorde dog opmærksom på, at han har forventninger om at der ikke længere, efter denne tur på Mors, ville findes ikke-redere blandt mandskabet.
Dirigenten resumerede - at det kunne tages op senere.
Hvorefter han angreb værtsskabet - som undskyldning henvistes til værtskaber for mandskaber der ikke kom. Hvorefter der igen blev koncentreret om Sæbynitterne. Der manglede ror på det, det bør ikke ske fremover. Det skal blive bedre. Admiralen pointerede, at det var Laugets opgave. Svend den tidligere ville gerne gøre opmærksom på, at der også havde været problemer med den faste føde.
Vi er blevet for gamle til at lave fest bag efter, hva’ fan’ ska’ vi så. Nu er det ikke morsomt længere. Vi kunne jo sørge for en madkurv til afløsning af slatne pølser. Helt pinligt blev det, da der blev indbudt til øl for Buur og Thor. Casper “Hold i Leveren” tog affærde på Thor Halvors vegne.
Dirigenten forslår organiseret festfrit spiseri og  at vi søger at undgå pinligheder, for herefter i øvrigt at gå over til RandersUge programmet.
De er frygteligt seriøse for tiden (ref. bemærkning) Almindelig småsnak. Preben siger noget: Roklubben var sure over at der blev indsejlet alkohol fra det nordjydske. Konklusion: de skal skrubbe sig! Casper svinger pisken. Det hele går i udvalg.
Kontakten til rederne. Hvordan lokker vi dem ombord - eller skal de blot få lov til at sejle i deres egen sø. Casper - ham med hold i leveren - foreslår en resolution: “Vi udtrykker utilfredshed over at redernes manglende deltagelse i Thors liv og færden” - Casper bringer resolutionen frem på Redernes generalforsamling krydret med ting, som Casper ønsker at holde hemmeligt. Der ønskes flere årer. Der er lidt uenighed om hvorvidt rederne skal i eller på vandet. Lidt mere reelt liv og gang i det, også ud over det rene rødvin. Korpsånden efterlyses af Søren. Han vil have en fuld båd. Klap.klap.
Det overlades også til bogholderen.
I øvrigt erklæres Bent P. som værende velkommen til at overvære generalforsamlingen på trods af.
Dirigenten lukker med vanligt omsvøb dette punkt. Han sku’ nemlig.
Regnskabet blev imens uddelt i det gedulgte.
Dirigenten vender tilbage.
Bogholderen læser bogen. Samtlige bilag er fremlagt til gennemsyn til erstatning for den manglende revision. Regnskabet blev gennemgået sådan da. Den væsentligste udgiftspost tilskrives ågerkarlene fra Rederiet. Kassereren knytter en bemærkning til restancerne. Herefter blev det besluttet at kontingentrestancerne slettes.
Iført slips udtales om kapitalanbringelse fra Svend: en renteindtægt på 5,42 kr. 1,2 0/00, som ligger langt under hvad en god gammel obligation kan hjembringe. Der udtales mistillid til kasserens manglende flair for pengeanbringelse, med tab af 75 kr. Kassereren fandt det magtpåliggende at berette om, at han havde overtaget sparekassekontoen fra den tidligere kasserer Svend med slipset.
Regnskabet forlanges stillet til afstemning. Et tilbud fra Bent P. om fordobling af renteindtægt er blevet afvist. Vedtaget med akklamation.
Alle sidder fortsat rimeligt pænt ved bordet.
Budgetforslag omdeles. Til orientering. Idet Casper ikke mener at budgettet først kan vedtages efter Rederiets generalforsamling. Nu gik det helt i kuk. Nogle ville godkende budgettet allerede og dermed spille sig det kort, der hedder pression af hænde over for rederne. Søren W kalder på de revolutionære kræfter - dem der ror skal eje. Vi vil ikke ro for andre.
Hr. ex.adminral filosoferer lidt spredt -nej meget spredt over cash flow, og manglende budget af indtægtsføring af renter. Konformiteten vandt over de revolutionære. Enstemmig vedtagelse af kontingentforhøjelse. Bestyrelsen genvælges med skavanker og manglende fornemmelse for pengeanbringelser.
Intet under de sidste punkter.
Laugets korteste generalforsamling blev herefter med revolutionsafværgende klap i al hast tilendebragt.
 
Det er i mellemtiden blevet lørdag - der er kæmpet med de Morske bakker og æderi og druk har sendt adskillige tapre til køjs.
Det påståes hårdnakket, at der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i rolauget. Vi får se.
 
Forenden triner nu admiralen nu frem i fuld ornat. Folket vælter langsomt ud af køjerne. Bortset fra Søren - han vælter ingen steder, men ligger hvor han ligger. Poul misser med øjnene. Der er øl på bordet. Casper står op. Og standerlampen kommer ind med Søren hængende i ledningen.
Hans eccl. Admiralen afviser alle protester mod at genoptage de forskellige generalforsamlinger, hvilket han vinder gehør gennem bestikkelse af det samlede mandskab med en styrbords drik. Champagneproppen ramte ikke Tony i hovedet - det gjorde derimod indholdet. Med en skål i det grønne, åbnes generalforsamlingerne under - og efter valg - Peter Jordemandens ledelse. Peters mangel på dagsorden og vedtægter hindrer ikke forhandlingernes indledning.
Pkt. 1 drink til åbning. Taget indenbords.
Pkt. 2 - Sven tager sig at kvaliteten i livet i lauget på Admiralens foranledning. Herefter går vi over til analysedelen. Resultatet forligger i grafer, som angiveligt skulle oplyse om kvaliteten i det liv der foregår i og omkring Thor. Herefter gik livskvalitetsmageren videre med drøftelser om fortøjringen af Thor. Som den ligger og skurrer nu, lider vi stille med den. Muligheden kunne være at melde sig ind i Sejlklubben, men det ultimative forslag fra Roklubben er 350 kr. pr. aktiv deltager. På den baggrund indstilles af den selvbestaltede aktivitetsgruppe at vi siger ja, om ikke tak til budet, med de goder det medfører.
Bådens tilstand. Den trænger til noget renovering, men der tænkes også på at der kunne anskaffes en nu båd af samme kaliber som dem vi taber til, så vi ikke længere har den undskyldning at hænge hatten på. Forslag om at ribbe de arme roere yderligere synes i aften af vinde behag. Hvorefter Casper stående vender tilbage til det godkendte budget for endnu engang af få lov til at få det godkendt. Dirigenten henviste til tidligere beslutninger. Nu snakkes der - hvis jeg bliver klar over hvad der besluttes af genfakturerede overførsler, så vil jeg søge at summere: rederiet bestemmer, og det bliver det dyrere af, fordi vi vil have den liggende i Roklubben. Der indføres annoncer i Travaljetidende med umiddelbar indgang til internettet men også som indstik i Roklubbens blad. Det blev besluttet at det er de aktive roere som går ind og udfører den beslutning som hermed er taget. Dirigentens konklusion: der er så mange spændende økonomiske overvejelser, så det beslutter vi, med skyldigt hensyn til de gaflede bidder. KAPITALEN BESTEMMER - SOM ALTID, og de beslutter at båden skal ligge i Roklubbens favn. Nu jongleres der, så vi går lige til et nyt indlæg om noget helt andet. Casper rejser sig op. Ros til admiralen. Der er grund til at sætte pris på et par brødre som har været flittige - ros til kokke og logistikmedarbejdere. Det der skyller ind over generalforsamlingen er Poul og Søren - kraftfulde rodrenge. Hiv positive. De bedes tage kontakt med admiralen for et lidt stærkere tilknytning til Thor. Applaus. Laugsbrevene blev beklageligvis stjålet sammen med malermesterens bil.
Nu vender vi så tilbage til det der er besluttet én gang. Der henvises til denne beslutning.
Afbrudt af sildemad og skipperlabskovs med rødvin og Doktor Nielsen.
Nu tilbage i samlingslokalet, hvor dirigenten åbner mødet igen. Sådan ganske almindeligt, som til enhver andengeneralforsamling.
Regnskabet for Rederiet omdeles - grønt regnskab lavet af en grøn unge. Regnskabet stemmer sådan nogenlunde, idet det ikke lykkedes admiralen så ganske at få tingene til at passe, at der er reguleret lidt i kassen fordi der er for mange penge i banken, eller også kan admiralen ikke lægge sammen.
Det blev besluttet at primobeholdningen fastsættes til sparekassens beholdning ultimo hvilket udgøres af 9410,48 danske kroner. Efter dette forrygende regnskab blev admiralen genvalgt med applaus.
Forslag til budget - at festudgifterne begrænses således at kapitalen puges sammen til dårlige tider og knækkede åre. HUSK KAPITALEN HAR MAGTEN. Konklusionen at der indføres større grad af brugerbetaling til fester og andre arbejdet uvedkommende sammenkomster.
Dirigenten er ved at afslutte forhandlingerne, hvorefter Casper griber ind og andre nægter, og der mangler, og husk nu, hvorefter generalforsamlingen fortsætter - efter lange diskussioner om de personer som brillerer ved deres fravær fra Rederiets aktiviteter, konkluderede dirigenten, at der til næste rederiforsamling, som holdes på en torsdag eller fredag, men uafhængigt af laugets generalweekend, hvor der besluttes om hvilke forventninger der kan stilles til rederne. Herefter det foreslås at der indføres kontingent for rederne. Der rejses spørgsmål ved det formålstjenlige i at opretholde begge organisationer. Kontingentspørgsmålet henlægges ligesom spørgsmålet om opretholdelse af begge organisationer skrinlægges - gerne for evigt.
Og Casper har nok et punkt på dagsordenen. Avisens fremtid - de vil genfinde deres oprindelige fornemme udseende inkl. kryds og tværs, som også sendes til Sæbynitterne. Der planlægges lægespalte, og advokaketens spalte. “Den vigtigste grund til at jeg rejser mig op nu, er ligegyldigt, men jeg føler vi nu er tilbage ved de gyldne tider - der er noget at sætte pris på. Den gang brugte vi at sætte pris på særlige indsatser, ved uddeling af en klampe indstøb i stivnet fjordvand. Klampen blev uddelt efter særlige indsatser. Casper ønsker at uddele den igen, og da den for tiden er gået under jorden, vælger man at uddele klampen til Svend Th. ved det at vi tror du har den i forvejen, dernæst fordi vi mener du selv har råd til at få indgraveret det der skal stå på den. “Men derudover fordi, da du blev fejet af som Generaladmiral havde du slet ikke fat i patruljen, men det ville du ikke finde dig i, så du har fortsat gjort dit til at andre skulle lave noget, samt at du har bragt folket til Roskilde (og tilbage) etc. etc. du har gjort en indsats ud over det forventelige - derfor også”.