Fra Bent Olesens computer er hentet følgende:

 

FRAGMENTER AF EN REFERAT AF EN GENERALFORSAMLEN ENGANG I JANUAR MELLEM RANDERS OG LANGELANDS HELLETOFTE.

FREDAGENS U(D)TUR.

Generalforsamlingen blev åbnet i bussen, som Volker førte trygt gennem den varslede snestorm. Den blev som traditionen foreskriver indledt med punktet evt. Kun et punkt - indgivelse af klage til landbrugsministeriet over køer på motorvejen blev fremlagt og vedtaget afsendt ved lejlighed.

 

VEL FREMME

 

Under chilien (om hvis styrke der blev talt både for og i mod) begyndte generalforsamlingen forfra med valg af ordstyrer og referent.  Der blev til alles forbavselse uddelt dagsorden til hver anden.

Peter blev valgt med applaus.

 

Årsberetningerne

Kontaktmanden skamroste travaljens heroiske indsatser - noget med Fur, Fladbroturen, tolkning af rundboldreglerne - Jydske Mesterskabers guldblik på Thor, Volkers skruetab, Melleruptur som småtur, vinterroning, øl og flaskestørrelser, Rosenlund med fortrinlige kokke, Svends sange, de sidste blodpenge til Randers Roklub og nyt domicil med bro og hus på et tidspunkt.

Hr. Groves beretning tilklappet i begejstring over egne dyder.

Hvordan er titlen kontaktmanden opstået uden almindelig vedtagelse? - spørgsmålet tilbagevist med henvisning til originale vedtægter fra 1984. Overraskelsen over eksistensen af vedtægter var udbredt. Titelbetegnelse henvises til et senere punkt, hvorefter diskussionen om begrebet tog overhånd, hvilket igen foranledigede dirigentens øgning af organstyrke.

Casper vil gerne haver ordet - og tager det, med undskyldning af forveksling af kontaktmand og sekretær, hvorefter der nok en gang kunne råbes over dyderne.

 

Klampen - skal først inddrives.

Generalforsamlingen foreslås suspenderet af Casper, som oplever taleiveren for stor og udisciplineret.

Protester - sprede bemærkninger om sex (punkt) i morgen tidlig.

Men dirigenten fastholder at regnskabet skal drikkes igennem. Og kommentarerne overstås. På den baggrund besluttedes det at gennemføre punktet allerede i aften. Regnskabet udleveres. Der tages af bordet og småsnakkes - et par forslag om umiddelbar godkendelse overhøres af dirigenten. Lang om længe når man frem til kassererens bemærkninger, at det (regnskabet) ikke er til diskussion, hvorefter han lykkedes med at dreje problemerne over på tomme øldåser. At overskud skyldes donor Svend, applaus, spredte ja’er til spørgsmål om kommentarer, hvorefter diskussionen kom til at dreje sig om fyldte øldåser. Der er noget Poul ikke forstår, og jeg forstå ham desværre heller ikke - det er noget med tidens tand der løber ud. En ukendt Fur-tur er bogført i 2002 - man efterspørger med hvilken tid. Langelandsfestival? Casper ser nu nødvendigheden af en gennemgang - den gik ikke med øldåserne! Gennemgik pkt. for pkt. og det gik bedre. Sådan da. Der peges på visse uheldige sammenblandinger. Claus forsøger ihærdigt at komme til orde, det er svært at være ny. Regnskabet godkendt.

Midnat passeres. Budget fremlægges og godkendes. Kontingent mindst 900 kr. i mindst 3 år blev vedtaget. Genvalg af bestyrelse: Sven, Casper og Preben.

Generalforsamlingen endelig suspenderet.

 

LØRDAGEN AFTEN

Da det først gik op for dirigenten, at der ville gå ¾ time før maden er på bordet, kom lysten til at genoptage generalforsamlingen over ham, idet han så en chance for at udnytte det forholdsvis ædruelige gemyt. Han er dog ikke helt klar over hvor han skal begynde. Efter konsultation med Casper tager man fat på seks.

Fremkomne forslag - der er 5 punkter

Ændring af vedtægter - med udgangspunkt at vi ikke har nogen. De i arkivet forefindende er fra 85 og ikke rettet da rederiet blev udskilt fra rolauget. Af hensyn til advokater, kommune og stat, EU og andre os uvedkommende institutioner bliver der uddelt et forslag til vedtægter for Travaljen Randers Rolaug som tager udgangspunkt i 85 vedtægterne.

§3 vedligeholdelse af travalje overgår til Rederiet.

Forslag til nyt §3:

a. Laugets formål er at ro travalje og opnå en sund sjæl i et sundt legeme.

b. Laugets formål er at afholde træning og evt. konkurrencer i travaljeroning, og at være rammen om hyggeligt samvær under benyttelse af travaljen.

b blev vedtaget.

 

§4b afgift for laugsbrevet udgår. Henhører under rederiet.

 

§4c udgår - der føres ikke længere protokol. Der stilles forslag om at dagbogen genindføres.

Dirigenten indfører begrebet seriøse kommentarer. Det blev besluttet at 4c udgår, hvorefter trænerens suverænitet knæsættes.

 

§4e udgår - konsekvens af §3

 

4f ændres således: Når et laugsmedlem ved regnskabsårets afslutning den 31.12. efter påmindelse er i restance med mere end 1 års kontingent, betragtes vedkommende som udmeldt af lauget.

 

§5a Kontaktmand udskiftes med Oldermand, Ankermand, Formand, Styrmand, kaptajn, - spørgsmål til hvilken uniform der vil blive tilknyttet hvervene. Spørgsmålet fandtes af en eller anden uransagelig grand irrelevant. 

Stillingsbetegnelsen ankermand blev vedtaget for formanden, oldermanden, styrmanden og kaptajnen.

Ankermanden er samtidig laugets repræsentant i Klubhusets bestyrelse. Klubhuset bliver en forening af foreninger oplyste Casper.  Det blev vedtaget.

 

§5b ændres således: Bestyrelsen drager omsorg for, at der indkaldes til laugsmøde så ofte, der er behov herfor.

 

c- tilføjes: 2 Der vælges en referant.

 

§7 udgår - besluttedes.

 

Eksklusioner - kan ikke vedtages uden en drøftelse af værdigrundlaget - oplæg hertil udarbejdes af Svend Thøgersen til næste generalforsamling.

 

 

 

”Jeg og vi har talt om at vi skal have et hus” - udtalte Casper, og tegnede hvad han og de havde talt om. Så tegnede han vores travalje og to enmandsforeninger en etkonesforening. I et forsøg på at forklare noget - men hvad?  Caracas - som er et hus.

Der blev i forbindelse med køb af grund m.v. påpeget at alle burde være informeret bedre - også de på det tidspunkt mindre aktive.

Der var rundtur på baggrund af oplægget. Nogle med henvisning til organisationsgrad, andre til Churchill, Kennedy, Heinesen og Randers Havnefront med understregning af øjeblikkets historiske rækkevidde. ER der noget uafklaret skal vi hurtigt have det afklaret. Der har pludselig sænket sig en ureglementeret ro og disciplin over forsamlingen. Der tales (næsten) ikke i munden på hinanden. Der peges på problemet med kvindernes ligestilling. Den demokratiske legitimitet bunder på en afgørelse af de ved regattaen fremmødte.

Dirigenten tager herefter fast hold om drøftelserne og giver ordet til styregruppen.

Ophalerfesten kunne blive generalforsamling for huset. Det fællesejerskab skal modvirke situationer som vi har oplevet over for roklubben.

Nok en runde. Med overvejende positive tilkendegivelser overfor styregruppens oplæg.

Poul Kesting har en del overvejelser om kvinder valgret og deres evne til at beslutte - endsige gennemføre, desuagtet hans erkendelse af, at der står en kvinde bag alt.

Principbeslutning af principperne for organisationsmodellen blev gennemført. Der blev også fremsat forslag om senere at drøfte muligheden for at fusionere rederi og klubhusforeningen.

 

Herefter en oversigt over det økonomiske fundament for huset. Men forinden en drøftelse af de demokratiske spilleregler - hvilket affødte en del ustrukturerede udsagn. Et hold kæft for helvede med fuld styrke fra dirigenten - hvem har betænkeligheder.

- et højere informationsniveau forud for vedtagelse, havde været ønskeligt.

- mindre drikkeri foreslås, så det er ædruelige beslutninger der tages - og det skulle komme fra Skipper.

Udkast til økonomisk strategi blev omdelt. Strategisk pengestrømsanalyse regnskaberne imellem med specielt henblik på skabelsen af en Travaljehavn i Venezuela.

Forslag om loppemarked og oprydning til fordel for Travaljehavnen.

Pengestrømsanalysen tages til efterretning.

Der sluttes med ros til styregruppe - trods alt.

 

Hvor helvede er min dagsorden - råber ordstyreren.

 

Nu kommer så sandelig også rederiets regnskab til efterretning.

Tissepause før pkt. 4

Tissepause afsluttet kl. 22.42 - hvorefter drøftelserne bliver konkrete - hvordan skal huset se ud.

Men Christian nægter at være sammen med os resten af aftenen på grund af gentagne fratagelser af hans ord. Christians indlæg forventes forelagt i morgen tidlig til morgenmaden, hvorfor der ikke kan besluttes noget om udseende og placering nu. Caspers ubehjælpsomme tegningsforslag gik rundt ledsaget af tavlegennemgang.

Herefter kom forslag fra Søren om en bådformet hus. Christian vendte tilbage med sit forslag - en hybrid som hilste Gudenfjorden velkommen. Herefter forslag fra Volker og Alf som byggede huset ud i vandet og lod det hæve sænke med højvandet.

Forslag fra Poul. Og fra Preben som vil lægge huset langs vandet med terrasse der følger vandet. Terrassen fungerer også som opbevaring af travaljen - overdækket med presenning.

Der åbnes for kommentarer:

Hvordan opbevares travaljen bedst om vinteren.

Synspunkt: det er et sommerhus - og om vinteren til opbevaring af båden. Tørt.

Synspunkt: presenningløsningen på ponton giver et hus som kan anvendes både sommer og vinter.

Synspunkt: enten helt ud til kanten eller så der bliver plads foran huset - terrasse.

Synspunkt: Båden under et hus

 

Der er enighed om at følgende forventes indeholdt i det forslag der skal forelægges ved næste generalforsamling:

Båd i tørt hus om vinteren

Sommerhus

Ponton

Ingen parkering på grunden

Gennemføres i denne sæson

 

Der foregår for tiden en diskussion som jeg ikke magter at overskue, ved ded at der tales i munden på hinanden uagtet dirigenten forsøger med et hidtil ukendt volumen, som endog var i stand til at vække Peter, men kun for en kort stund.  Dirigenten godkender meningsforskelle men konstatere en vedtagelse.

 

Trods dirigentens forsøg på afslutning af punktet væltede det ud med modsætningen og forsøg på at bringe ideen tilbage til drømmeverdenen - som vi er vant til. Men det lykkedes ikke.

 

Der nedsattes et byggeudvalg bestående af Alf, Søren, Preben, Christian, Svend og Casper. Det pointeres, at de juridiske aspekter afklares mht. ejerforhold.

 

Stor ros til dirigenten - ølpause. Dirigenten blev tørstig. Men der mangler fortsat to punkter. Klampen og åren.

 

Pausen ringes slut - dirigenten går veloplagt til de sidste punkter. Flere og flere matte øjne og platte udsagn.

Pkt. 2 stk. 2 uddeling af klampen - tildeles Volker fordi han altid siger ja, hvis man beder ham om noget.

 

Nye medlemmer - Ivan fra 2003, Carsten fra 2002 - overveje en markering af optagelse. Nu begynder det at blive højrøstet om tingester der skal hugges af og meget andet. Omkring 110 dB. Casper ønsker en afstemning om behovet for optagelsesceremoni - eller blot velkomst. Svend peger igen på nødvendigheden af et værdigrundlag. Ivan takker for velkomsten. Det gælder blot om at falde ind i tonen, og en kasse øl på det rigtige tidspunkt.

 

Dirigenten iler til evt. til trods for protester fra Skipper Fritz - han vil have nr. 7 - hvilket henvises til drøftelserne efter generalforsamlingen. Under evt. var varslet noget vraggods. Uddeling af vraggods - men det er ikke blevet inddraget fra den tidligere indehaver, hvorfor det foreslås at blive hos vedkommende - Tony. Men når det findes frem kan det overdrages til Ib - med det formål at støtte ham så vi kan få noget godt øl.

 

Så endelig evt..

Rotøjet kommer frem igen. Som en beslutning fra sidste generalforsamling der ikke er blevet ført ud i livet.

Forslag om selvbetaling af uniform. Men ingen beslutningsmulighed under evt.

Dirigenten kæmper bravt for at få sluttet generalforsamlingsdrøftelserne. Men forgæves, når nu vi taler om tøj. Bestyrelsen beder om en tilkendegivelse af betalingsvilligheden for en i fremtiden forslået/vedtaget dresscode. Dirigenten kan ikke længere høre indlæggene.

Rent undtagelsesvis drages en referat af ældre dato frem - hvorefter et par shorts og en t-shirt fortsat kan indkøbes af Casper og Sven med ledsagerske. Bredt mumlende tilsagn.

 

Dirigenten takker for enestående larm og uro og mangel på respekt for andres taleret - fuldstændig som det plejer van.

 

Søren takker for en myndig og kyndig direktion gennem en af de mest besværlige generalforsamlinger der oven i købet førte til adskillige beslutninger. Peter blev allerede på denne generalforsamling valgt til dirigent til næste generalforsamling. Så man kan i en eller anden forstand konstatere, at vi slutter med at åben næste års generalforsamling, som umiddelbart blev suspenderet for det kommende år.

 

I ydmyghed forsøgt refereret nogenlunde ædrueligt af Bent.